אודות | בעלי תפקידים

בעלי התפקידים:

ההנהלה מונה 14 חברים הנבחרים ע"י הנשיאות מבין חבריה ואת מנכ"ל הלשכה