top of page

אודות | מתנדב בלשכה

חברות פעילה בלשכת טכנולוגיות המידע

פעילות הלשכה מבוססת על התנדבות לקידום נושאים מקצועיים חברתיים ואחרים שהינם בפעילותה השוטפת של הלשכה

ההתנדבות, פתוחה בפני כל חבר לשכה, שווה לכל נפש ואינה מצריכה השקעה כספית כלשהי.

לכן, הבה נבחן תחילה לא מה עלינו לתת בעת שאנו מתנדבים אלא דווקא מה ההתנדבות נותנת לנו.

  • מסגרת חברתית – בכל מעשה התנדבותי נרקמת מסגרת חברתית ומתפתחים יחסים מיוחדים בין כל השותפים לאותה התנדבות. אלה הם יחסים של רעות עמוקה, של אכפתיות הדדית, של שיתוף פעולה, ושל הערכה אמיתית של איש כלפי רעהו.

 

  • הכרה בחשיבות וביכולת – בכל מעשה התנדבותי משדרים למתנדב הערכה רבה על תרומתו והוקרה למעשיו. במובן מסוים זוהי הכרה נוספת ביכולתנו (ידע, מומחיות, כשרון, יכולת, ועוד) . אין ספק שהתמורה המתקבלת ממעשה ההתנדבות עולה לאין שיעור על ההשקעה.

 

  • עזרה לזולת – אחד הסיפוקים היותר גדולים נגרמים עקב הסיוע שאנו יכולים לתת לאחרים, בעיקר כאלה הנמצאים בנקודת מפנה בחייהם כמו: שחרור מהצבא, סיום לימודים, יציאה לשוק העבודה, שינוי קריירה וכדומה. תחושה זו נכונה בכל גיל.

 

מצד הנתינה כרוכה ההתנדבות במחיר לא גדול. המתנדב רשאי להחליט על המינון והתכיפות של התנדבותו, להגבירה או לדללה לפי העומס המוטל עליו, לערוך בה הפוגה קלה או ממושכת, ואפילו להפסיקה כליל, מבלי שיהיה עליו לתת דין וחשבון לאיש.

 הזדרזרו להירשם כפעילים בלשכה לטכנולוגיות המידע

נא השיבו במייל למזכירות, info@israel-it.org

 

או בטלפון: 03-9040997

לטובת קביעת מעורבותכם.

bottom of page