top of page

אירועים

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל מעניקה לחבריה השתתפות ללא עלות בפעילויות שונות של הלשכה- Meet Ups, מפגשי טכנולוגיה על הבר, בירה ונסבירה, השתתפות בהשתלמויות ובקורסים בחינם או בעלות מופחתת, הנחה בדמי ההשתתפות בכנס המקצועי השנתי של הלשכה- כנס הפסגה הדיגיטלית ועוד.

bottom of page