top of page

חברות בלשכה 

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל היא עמותה המאגדת, מפתחת ומייצגת את כל אנשי טכנולוגיות המידע והתקשוב בישראל, במטרה לייצר ערך חברתי, ארגוני ועסקי, ולהוות בית מקצועי יציב לקידום חבריו.

הלשכה מהווה קורת גג אחת לכל הקהילה המקצועית המגוונת העוסקת בטכנולוגיות המידע.

לצד מנתחי המערכות המוסמכים נמצא גם מנמ"רים, אנשי פיתוח, מומחי תשתיות, אבטחת מידע וסייבר, אבטחת איכות, מומחי ניתוח נתונים ועוד רבים אחרים, המהווים מארג שלם של מקצועיות וידע.
 

 

הלשכה מונה מאות חברים פעילים, המהווים את עילית בעלי המקצוע בתחום טכנולוגיית המידע בישראל ועוסקת ב: 

 

 • קידום מעמדם המקצועי, הציבורי, הכלכלי והאישי של חבריה. 

 • קביעה וקבלת הכרה בסטנדרטים של הגדרות המקצועות והעוסקים בהם, נורמות ואתיקה מקצועית, מסלולי הכשרה, הסמכה, התפתחות וקידום.

 • בנית הקשר עם הקהילה בערי הפיתוח ובמגדרים השונים לעידוד בני הנוער להתעניין וללמוד את המקצועות הטכנולוגיים.

 • הידוק הקשר עם הפקולטות וחוגי הטכנולוגיה באקדמיה ומוסדות ההכשרה המקצועית הרלוונטיים, תוך שיתוף פעולה תכנוני וביצועי עמם.

 • גישור ובוררות מקצועית ועסקית - לפתרון סכסוכים בדרכים חלופיות של בוררות וגישור ע"י מיטב ה"מוחות" מקרב חברי הלשכה.

 • נטוורקינג  - במטרה ליצור הפניות, הזדמנויות וקשרים עסקיים. 

 • מיסוד פעולות התקינה בתעשייה וייצוגה בפני גופי הרגולציה הרלוונטיים (מכון התקנים, המפקח על הבנקים, הנגשה ועוד)

 • גיבוש אתיקה מקצועית מוסכמת, המחייבת את כל החברות המאוגדות בלשכה.

 • חיזוק וקידום מעמדן של חברות הטכנולוגיה העילית, מרכזי הטכנולוגיה בגופים עסקיים, ציבוריים ובכוחות הביטחון. 

 • קידום המודעות הציבורית, המקצועית והכלכלית לחשיבותם של הטכנולוגיה העילית בכלל ושל מקצועות טכנולוגיות המידע והמחשוב בפרט. 

 • העדפה וקידום החקיקה של התחום, מקצועותיו והעוסקים בו, על כל המשתמע מכך.

 •  

 

הלשכה היא ארגון של אנשים, החברות בה יכולה להיות אישית או תאגידית. 
תאגידים יכולים להיות חברות וארגונים של ספקים או לקוחות. בכל מקרה כל עובדי המחשוב של התאגידים חברי הלשכה נרשמים כחברים אישיים וזכאים לכל הזכויות והחובות של חבר לשכה אישי.

bottom of page