top of page

אודות | אסיפה כללית

אסיפה כללית:

האסיפה הכללית מתכנסת על פי חוק לפחות פעם אחת בשנה ומאשרת את הדו"חות הכספיים והמילוליים ואת דו"ח ועדת הביקורת.

bottom of page