top of page

אודות | קוד אתי

כללי האתיקה המקצועית והאישית המחייבים את חברי הלשכה

 

תחולה

 1. כל החברים בלשכה יהיו כפופים, כל עוד הינם חברי הלשכה, לתקנון זה ולשיפוט המשמעתי על פיו.

 2. תקנון זה וכלליו ישמשו אמת מידה לשפוט על פיה, בדין משמעתי פנימי, את התנהגותם המקצועית של חברי הלשכה.

 3. לא ינהג חבר לשכה בניגוד לתקנון זה ולכללי האתיקה האמורים בו. מעשה או מחדל, שאינם במותאם לאמור, משמעם עבירה בגינה רשאית הלשכה להעמידו לדין כמפורט להלן.

 4. חבר לשכה יהיה כפוף לתקנון זה אף אם העבירה האתית, בה מדובר, אירעה או בוצעה, כולה או מקצתה, בחו"ל.

 5. חבר לשכה, שהינו בעל תפקיד ניהולי, ישא באחריות לפי תקנון זה גם בגין מעשים או מחדלים שנעשו במקום בו הוא נושא בתפקיד כאמור, ובלבד שהינם בתחום אחריותו המקצועית והניהולית. לצורך זה יחולו כללי הדין הרגיל בקשר להטלת אחריות, ישירה או עקיפה, על מנהלים או על "נושאי משרה" בתאגיד.

 

כללי האתיקה המקצועית

א. היחסים בין הלשכה לבין חבריה

 1. חבר לשכה ישמור על כבוד מקצוע ניתוח המערכות ויימנע מפגיעה בו.

 2. חבר לשכה יימנע ממצב של פגיעה בשמה של הלשכה, על כל מוסדותיה, או בכבודם של אלה.

 3. חבר לשכה יפעל על פי כללי הלשכה, תקנונה, הוראותיה והחלטותיה ויבצע כראוי ובמועד את מטלותיו ואת חבויותיו כחבר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ביצוע כל החלטה של הגוף השופט ושל ועדת ערעורים.

 4. במילוי תפקידיו בלשכה: 

  1. קפיד חבר לשכה על אי חריגה מסמכויותיו.

  2. ימנע מניגוד עניינים בין פעילותו ותפקידיו בלשכה לבין עסקיו וכן לבין פעילותו  שמחוץ ללשכה.

 5. בכל דבר פרסום:

  1. מנע חבר לשכה מלעשות שימוש בשמה של הלשכה, אך רשאי הוא לציין את דבר חברותו בלשכה ואת תפקידיו בה, הכל בכפיפות ובמותאם לסעיפים קטנים 4) א)-ב) לעיל.יי

  2. יקפיד חבר לשכה על עקרונות של "אמת בפרסום" ועל כל הוראות תקנון זה.

 

ב. היחסים בין חברי הלשכה לבין עצמם ובינם לבין עמיתים למקצוע

 1. חבר לשכה ינהג באדיבות ובהתחשבות עם כל חבר לשכה אחר עמו הוא בא בקשרים במהלך פעילותו המקצועית.

 2. חבר לשכה ינהג בהגינות עם חבריו ועם עמיתיו למקצוע גם כשהוא במצב של תחרות עימם ובכלל זאת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור:

  1. ימנע מלהטיל דופי בעמית למקצוע או בחבר לשכה.

  2. לא יכשיל עמית למקצוע או חבר לשכה בצורה בלתי הוגנת (הכשלה לעניין זה בין במישרין ובין בעקיפין).

  3. עקרונות סעיף קטן ג' שלהלן יחולו גם בהקשר לסעיף ב' זה בשינויים המחויבים לעניין.

 

ג. היחסים בין חבר לשכה לבין לקוחו

 1. במילוי תפקידיו המקצועיים יפעל חבר לשכה לטובת לקוחו בנאמנות, במסירות ובמותאם לאמור להלן:

  1. יטפל במטלות המקצועיות המוטלות עליו לפי מיטב יכולתו וכישוריו.

  2. התנהגותו העסקית והמקצועית תהיה ישרה והוגנת.

  3. חבר לשכה לא יעסוק בפעילות מקצועית באופן:

   1.  שיש בו ניגוד בין ענייניו של לקוחו לבין ענייניו של חבר הלשכה או של מי שחבר הלשכה קשור אליו בעבודתו.

   2. שיש בו חשש לפגיעה ביחסים המתחייבים בינו לבין לקוחו לאור האמור בתקנון זה.

 2. על חבר לשכה לנהוג בסודיות בנאמנות ובמותאם לאמור להלן:

  1. על חבר לשכה לשמור בסודיות על מידע, אשר הגיע אליו תוך כדי ועקב ביצוע עבודתו בעבור הלקוח ובלבד, שהלקוח הודיע לו, שהמידע הינו סודי או שצוין כך במפורש על גבי המידע או שניתן לזהות בקלות את המידע כסודי. תהיה זו הגנה טובה לחבר, אם המידע שלא נשמר על ידו כאמור היה בגדר "נחלת הכלל" או מידע לרבים, קודם להפרות חובת הסודיות על ידו או שהלקוח עצמו שינה את סיווג הסודיות או שבעצמו לא נהג במידע כסודי.

  2. התרה של חובת הסודיות תוכל להתקיים:

   1. ע"י הלקוח עצמו או ע"י מי שהורשה לכך מטעמו.

   2. ע"י הוראות כל דין וכל צו שיפוטי או מעין שיפוטי.

 3. חבר לשכה, המשמש כמעביד ו/או כמפעיל קבלני משנה, יעמיד את כל העובדים שבשרותו ואת כל מי שפועל מטעמו או בשמו, על דבר חובת הסודיות כאמור בכללים אלה.

 4. "לקוח" לצורך שמירת סודיות ע"י חבר שהוא שכיר, יכלול גם את הארגון בו הוא עובד. האמור בא להוסיף ולא לגרוע מחובותיו ומהתחייבויותיו כעובד.

 5. "מידע" לעניין זה משמעו בין בע"פ ובין בכתב, בין במדיה מגנטית ובין בכל דרך אחרת.

bottom of page