top of page

הגשת מועמדות לחברות בוועדת הביקורת של הלשכה

חברי הלשכה מוזמנים להגיש מועמדות לוועדת הביקורת של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל.

ועדת ביקורת תהיה מורכבת משני חברים לפחות ועד חמישה חברים, אשר הינם חברי הלשכה.

 

חברי הועדה ייבחרו ע"י האסיפה הכללית של העמותה וזאת מתוך החברים שיגישו מועמדות.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הינו עד ליום 21.06.21

זכאי להגיש מועמדות מי שרשום כחבר לשכה והצטרף לא יאוחר מיום 21.06.21

bottom of page