top of page
Justitia Goddess

 המרכז הישראלי ליישוב סכסוכים בטכנולוגיות המידע וההייטק (מט"מ) 

תניית גישור ובוררות

המט"מ מציע לחברי הלשכה להטמיע את תניית הגישור והבוררות הבאה בהסכמים בינם לבין צדדים שלישיים, כבר בשלב החתימה על ההסכם. תנייה זו מבטיחה כי ככל שתעלה בעתיד מחלוקת בנוגע להסכם היא לא תופנה באופן אוטומטי לבית המשפט אלא תופנה לפתרון באמצעות הליך גישור והליך בוררות באמצעות המט"מ עצמו, כדלקמן:

"כל מחלוקת בדבר הסכם זה תועבר לגישור במרכז הישראלי ליישוב סכסוכים בטכנולוגיות המידע וההיי-טק. ככל שנדרשת הכרעה, המרכז הישראלי לגישור ובוררות ימנה בורר, שיפסוק תוך 3 חודשים ממינויו. כל אחד מהצדדים רשאי לערער על פסק הבורר, בפני בורר נוסף, שיתמנה על ידי המרכז, והכל בהתאם לחוק הבוררות."

bottom of page