top of page

בחירות 2021

שי קוקוי

שי קוקוי

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועץ אסטרטגי

עצמאי

תפקידים בלשכה בקדנציות הקודמות (מעל 20 שנה) יו"ר הלשכה, סגן –
יו"ר הלשכה, חבר נשיאות, חבר הנהלת הלשכה, יו"ר וועדת הכספים, יו"ר
הוועדה המקצועית, יו"ר הכנס השנתי, יו"ר וועדת הפרסים, חבר בוועדה
הסטטוטורית. פעיל במוסדות הוועדה הציבורית חבר בוועדת הקהילה, -
בוועדת המוזיאון, בוועדת ערעורים ועוד.
מעוניין להמשיך לפעול ולתרום לקידום פעילות הלשכה ולדאוג לרווחת
חבריה, להגדלת מספר החברים וקבוצות הידע, להרחבת החברויות
התאגידיות וההסמכות, ולקיום מדוקדק של חוקת הלשכה.
אני מבקש שתצביעו עבורי על מנת שאוכל לשרת את חברי לשכת
טכנולוגיות המידע ולתרום ללשכה מניסיוני הרב.

bottom of page