top of page

בחירות 2021

דימה ספקטור

דימה ספקטור

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהל תשתיות

המשרד להגנת הסביבה

החזון שלי הינו לקדם את הלשכה כגורם מרכזי לשיתופי פעולה, שיתופי ידע, ועזרה הדדית בין גופים שונים בתחום.

יצירה של סטנדרטים מקצועיים מוסכמים והמלצות נטולי אינטרס כלכלי

סיוע לארגונים/אנשים לקדם רעיון/יכולות/צורך מקצועי ולקשר בין צדדים השונים.

bottom of page