!-- Google Tag Manager -->

בחירות 2021

דימה ספקטור

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנהל תשתיות

המשרד להגנת הסביבה

החזון שלי הינו לקדם את הלשכה כגורם מרכזי לשיתופי פעולה, שיתופי ידע, ועזרה הדדית בין גופים שונים בתחום.

יצירה של סטנדרטים מקצועיים מוסכמים והמלצות נטולי אינטרס כלכלי

סיוע לארגונים/אנשים לקדם רעיון/יכולות/צורך מקצועי ולקשר בין צדדים השונים.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון