top of page

פורטל ידע

הזדמנות להשפיע על קהיליית ה – IT בישראל ולהיות שותף פעיל לקבלת ההחלטות בחירות 2018


חברי לשכה יקרים, הנדון: הזמנה להצגת מועמדות לכהונה בנשיאות לשכת טכנולוגיות המידע בישראל (ע"ר) ולועדת הביקורת ועדת הבחירות של לשכת טכנולוגיות המידע בישראל (ע"ר) קוראת לחברי הלשכה להציג את מועמדותם לכהונה בנשיאות הלשכה או בועדת הביקורת. חברים הרואים עצמם כמתאימים לכהן בתפקיד ועומדים בתנאי התקנון (מפורסם באתר הלשכה), יוכלו במידה וייבחרו להשפיע על קהיליית ה – IT בישראל, לקדם יוזמות ופרויקטים קיימים וחדשים ולהיות מעורבים בהחלטות הנוגעות ללשכה המתחדשת בכלל ולפעילות הלשכה בפרט. חברי הנשיאות (המכהנים בהתנדבות), ונוטלים חלק פעיל בפעילויות הלשכה וניהולה. מי רשאי להציג מועמדות וכיצד? רשאי להציג מועמדות לכהונה כחבר נשיאות, כל חבר שהצטרף ללשכה לפחות 3 חודשים טרם יום קיום הבחירות. חבר העומד בתנאי התקנון (ניתן לעיין בתקנון באתר הלשכה: /https://www.sysnan.co.il), ומעוניין להציג את מועמדותו לכהן בנשיאות הלשכה או בועדת הביקורת, ישלח לועדת הבחירות את המסמכים הבאים בדוא"ל לכתובת: orly@sysnan.co.il - תיאור קצר המפרט את פרטיו האישיים, השכלתו, עיסוקו, ניסיונו המקצועי. - תמונת ראש באיכות טובה.

*** יש לציין האם מגיש מועמדות לנשיאות הלשכה או לועדת ביקורת.

על המסמך הנ"ל + התמונה להגיע למשרדי הלשכה לא יאוחר מיום 3/12/2017 בשעה 24:00 ועדת הבחירות תבדוק את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון ותיידע את נציגי המועמדות בדבר החלטתה עד ליום 5/12/2017. אודות הבחירות: הבחירות לנשיאות העמותה ולועדת הביקורת מתקיימות אחת ל – 3 שנים. נשיאות העמותה כוללת 18 חברים. ועדת הביקורת כוללת עד 5 חברים. ההצבעה תתבצע באמצעות האינטרנט. אתר הבחירות ייפתח ב – 13/02/2018 בשעה: 08:00 וייסגר ב – 15/02/2018 בשעה 24:00 (כל הפרטים יפורסמו בהמשך). הרכב ועדת הבחירות: דוד רגב – יו"ר, רמי ניסן, יעקב נבות. יוסי כץ – נציג ועדת ביקורת. בברכה, ועדת בחירות לשכת טכנולוגיות המידע בישראל

bottom of page