top of page

פורטל ידע

בוררות בפרויקטיי IT מורכבים – מרכיב חשוב להצלחת הפרויקט


בורר פותר בעיות בין הצדדים כאן ועכשיו והפרויקט ממשיך

בפרויקטיי תשתיות מורכבים נהוג כיום ע"י הצדדים לשלב בורר שמסייע לפרויקט להתקדם תוך כדי פתרון בעיות בין הצדדים, ולהביא לסיומו המוצלח של הפרויקט עם מינימום עיכוב ועלויות מיותרות.

הדוגמא הראשונה היתה בירושלים בפרויקט הרכבת הקלה. לאחר שהצדדים הגיעו שוב ושוב לבית המשפט, המליץ להם השופט למנות בורר שיפסוק בין הצדדים, ויסייע לפרויקט להתקדם במהירות. מבקר המדינה גם ציין בדוח שלו על פרויקט הרכבת הקלה, שחבל כי שילובו של הבורר נעשה בשלב כה מאוחר, אחרת ניתן היה לקצרו ולהוריד את העלויות.

גם בפרויקט שנכשל באחרונה בביטוח הלאומי ציין חבר הכנסת אורי מקלב, יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה: "אם היה פיקוח חיצוני, זה לא היה קורה".

עדי שנאן ומוטי סדובסקי, שניהם מומחים עם נסיון רב שנים בתחום מערכות המידע, מסיימים בקרוב קורס בוררות באוניברסיטת בר-אילן ומכון פישר לבוררות. מוטי אף שימש כפוסק מומחה מטעם בית המשפט בסכסוך בין שתי חברות בתחום מערכות המידע.

ניתן לומר היום בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי בוררות שתשולב בפרויקטיי IT מורכבים יכולה לסייע לצדדים לקבל הכרעות על כל מחלוקת שמתגלה במהלך הפרויקט, ולאפשר להביא אותו לגמר מוצלח, בזמן קצר וללא עלויות של אגרת בית משפט או עלויות אחרות שנובעות מעיכובי זמן.

כאשר פונה אחד מהצדדים במחלוקת לבית המשפט, בדר"כ הפרויקט מופסק לתקופה מסוימת, הצד הפונה משלם אגרה, ולצדדים אין שליטה על זהות השופט, מומחיותו, או לוח הזמנים של המשפט שעלול להמשך שנים רבות.

בורר, בניגוד לשופט, הינו אדם שנבחר ע"י הצדדים בשל אישיותו ומומחיותו, והוא פועל במסגרת, בתכולה ובאופן שהצדדים קבעו לו. עם תחילת הפרויקט הצדדים קובעים עם הבורר את עלותו, משך הזמן לפתרון כל מחלוקת ביניהם, מקום הבוררות, סודיות, ותנאים נוספים שונים.

החלטתו של הבורר היא סופית, והצדדים שהסכימו לבוררות חייבים לקבל את פסיקתו או לבקש מבית המשפט לפסול את הבוררות כולה.

בתי המשפט, שבמקרים רבים ממליצים על בוררות כתהליך תחליפי לבית המשפט או על פוסק מומחה מטעמם, אינם נוטים לבטל את החלטות הבורר אלא אם עבר על חוק הבוררות או התגלה שאינו פועל בתום לב.

לפי סעיף 16 לחוק הבוררות, לבורר ישנה גמישות רבה בדרך למציאת פתרונות, כולל היכולת לתת החלטות ביניים שימנעו עצירות בפרויקט בשלביו השונים ועד פתרון המחלוקת. הבוררות הינה בעצם מנגנון הדברות מחייב בין הצדדים שנעשה באמצעות משפטן או מומחה המקובל על הצדדים (ניתן גם לבחור יותר מבורר אחד).

מורכבותם הרבה של פרויקטי מיחשוב, לצד קיומן של הגדרות כלליות ואי ירידה לפרטים, עלולה לגרום למחלוקות בין הצדדים, דבר הקורה בפרויקטים רבים.

מנגנון בוררות מוסכם מראש, המבוסס על מומחיות טכנולוגית לצד יושר וחתירה לצדק, יסייע בפתרון המחלוקות והשלמת הפרויקט במינימום עיכובים ועלויות מיותרות.

אם לדוגמא בפרויקט תעודות הזהות הביומטריות היו הצדדים ממנים בורר, היה נחסך הצורך להגיע לבית המשפט ולעצור את הפרויקט לתקופה ארוכה.

מאת: מוטי סדובסקי, מומחה מידע, יועץ ובורר מומחה ועדי שנאן: אחראי מתודולוגיה ברשות התקשוב הממשלתית ובורר מומחה

bottom of page