top of page

| סקר |

סקר חברי הלשכה - הזדמנות להשפיע על העשייה

מטרת הסקר היא לאפשר לכם, חברי הלשכה להביע אלו תחומי עניין מעניינים אותכם ואילו פעילויות ושירותים הנכם מעוניינים לקבל

bottom of page