top of page

בחירות 2021

שלום נימני

שלום נימני

תפקיד:

ארגון / חברה:

סמנכ"ל מערכות מידע

איתוראן

בעל ניסיון של מעל 30 שנה בניהול מערכות המידע הפיתוח 'התפעול והתשתיות. שימשתי ומשמש בתפקידים מגוונים בעולמות תוכן שונים (הן בצה"ל והן במגזר הפרטי) עולמות התוכן בהם עסקתי ועוסק מגוונים ובכללם מערכות פיננסיות , ישומי שו"ב צבאיים, מערכות לתחקור ולמידה וכן בתפקידי הדרכה ומתודולוגיה. בעל ניסיון רב בניהול ב פרויקטים ותהליכי פיתוח , וכן בהטמעת רגולציות שונות ומגוונות
כיום משמש כסמנכ"ל מערכות המידע בחברת איתוראן,
אני רואה את הלשכה כגוף מקצועי, בלתי תלוי, המקדם את ההפריה והשיח המקצועי, בין כלל חבריו וקהילת ה IT וה High Tec , ושואף לקדם את החינוך הטכנולוגי בכלל רבדי החברה הישראלית .אני שמח על הרעינון שהיא עברה ועוברת בשנים האחרונות.
אם אבחר ,שאיפתי הינה לקדם את עולמות התוכן של פיתוח התוכנה ומתודולוגיות תומכות וכן את עולם ה IOT

bottom of page